VÅRA ADVOKATER

Våra advokater och jurister är noggranna, engagerade och målinriktade. Vi har lång erfarenhet av familjerättsliga mål och har biträtt klienter i såväl enkla som komplicerade umgänges- boende- och vårdnadstvister. Vi verkar alltid för att få till stånd ett resultat som är så nära våra klienters målbild som möjligt.

Det primära intresset är att hitta en lösning som klienten är nöjd med så snabbt som möjligt. För att tillvarata klientens intresse ser vi till att vägleda klienten framåt med stöd av lagstiftning och praxis.


Vårt erbjudande

Vår noggrannhet, vårt engagemang och vår erfarenhet gör att våra advokater och jurister kan erbjuda strategiska, processuella och taktiska råd i världsklass.

Vi biträder klienter i alla typer av mål om vårdnad, boende eller umgänge, små som stora, och när vi åtagit oss ett uppdrag ger vi allt vårt engagemang tills vi uppnått resultat.


Vårt arbetssätt i vårdnadstvister

Normalt inleds vårt arbete med en kortare telefonkonsultation där vi skapar oss en uppfattning av klientens behov. I de fall en klient blivit kontaktad av den andra förälderns ombud med krav på förändringar i exempelvis vårdnaden eller umgänget ser vi till att svara det andra ombudet omgående.

I de fall klienten själv önskar förändringar rörande exempelvis vårdnaden eller umgänget skriver vi ett väl formulerat brev till motparten. I vissa fall går att finna en samförståndslösning. Då verkar vi för ett snabbt och kostnadseffektivt avslut på processen.

Om föräldrarna inte är överens om vårdnaden eller umgänget om ett eller flera barn uppstår en tvist. I de flesta fall innebär det att vi då ser till att upprätta en ansökan om stämning till domstolen alternativt svarar på stämningen för vår klient.

Vårdnadstvister är inte sällan utdragna processer. Våra advokater eftersträvar dock alltid att processa så effektivt som möjligt för att ärendet inte ska bli onödigt utdraget och kostsamt för klienten.

Eftersom vi ständigt håller oss uppdaterade inom rättsutvecklingen kan vi göra en mycket noggrann och kritisk granskning av motpartens bevisning. Vid behov vidtar vi de undersökningar och åtgärder som krävs för att motbevisa motparten. Med hjälp av vårt unika nätverk av medicinska experter, psykologer och socionomer, kriminaltekniker och andra tekniska experter kan vi tillgodo se våra klienters intressen på bästa sätt.


Vår diskretion

Många av våra klienter har officiella uppdrag eller har av andra anledningar skäl till varför de inte vill att allmänheten ska få insyn i vårdnadstvisten. All rådgivning sker därför under iakttagande av största diskretion och medial uppmärksamhet är något våra advokater är vana samt utbildade vid att hantera. Överväganden i dessa frågor är alltid en del av den processuella strategin för våra klienter.


Behov av tolk

Om du inte pratar svenska och inte heller behärskar några av de språk som vi i övrigt talar på advokatbyrån så anlitar vi tolk. Vi samarbetar med de ledande tolkförmedlarna i Sverige. Vi använder bara tolkar som vi har erfarenhet av att använda och som vi vet fungerar bra. Finns det rättstolkar auktoriserade av Kammarkollegiet har vi för vana att anlita sådana i första hand.


Olika typer av tvister

Det finns ett flertal olika tvister som har samband med vårdnadsfrågan. Förutom vårdnadsfrågan kan föräldrar ha olika uppfattningar om vart barnet ska ha sitt stadigvarande boende samt hur ofta barnet ska bo hos den andra föräldern. Man kan även tvista om en förälders skyldighet att utge underhållsbidrag till barnet.

Vidare är det inte ovanligt att frågan om vårdnaden om ett barn uppstår i samband med en skilsmässa eller samboseparation. Om det då finns en tvist i frågan om hur man ska fördela de ekonomiska tillgångarna eller annan egendom kan våra advokater och jurister hjälpa till med att upprätta bodelnings- och samboavtal.


Kvarsittningsrätt

Kvarsittningsrätt innebär att en av föräldrarna eller samborna kan få ha rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden medan den andra föräldern istället får bo på annat ställe. En vanlig missuppfattning är att boendekontraktet (hyreskontraktet, bolånet eller annan handling) avgör vem som har rätt att bo kvar i lägenheten. Det spelar dock ingen roll vem som är ägare till bostadsrätten eller vem som står som hyresgäst på hyreskontraktet. Det som är avgörande för domstolen i frågan om vem som har rätt till den gemensamma bostaden är dels vem som har de ekonomiska möjligheterna till att bo kvar i boendet, dels vilken förälder barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos. En annan viktig aspekt är vilken förälder som har bäst förutsättningar för att ordna med nytt boende.


Våld i nära relation

Våld i nära relationer är ett stort problem i Sverige och förekommer i många familjer. Det kan ibland förekomma att en tvist rörande vårdnaden av barn har sin grund i misstankar om våld mot barn eller förälder. I många fall kan en förälder ha en oro för sitt barns hälsa och utveckling eftersom barnet vid många tillfällen tvingats uppleva våld i sin familj. Våld i hemmet kan förekomma på olika sätt. Det kan antingen bestå av fysiskt våld som slag, sparkar och strypgrepp eller psykiskt våld som kränkningar och nedlåtande uttryck.

Oaktat vilket våld som förekommer i hemmet är forskningen tydlig med att det är skadligt för barnet att bevittna våld och vistas i sådana miljöer där våld förekommer.

I förekommande fall kan våra advokater erbjuda hjälp såväl som målsägandebiträde som försvarare. Har klienten blivit utsatt för våld i hemmet kan våra advokater vara ett viktigt stöd i processen. Våra advokater har lång erfarenhet av ärenden där det förekommit våld i nära relationer. I de flesta kommuner finns det en kvinnojour eller skyddat boende där man kan bo tillfälligt om man behöver fly från sitt hem. Vid behov hjälper vi naturligtvis också till med kontakter med berörda myndigheter såsom socialtjänst, polis, frivilligorganisationer och skyddade boenden för att säkerställa att klienten får det skydd som behövs.


Finansiering

Huvudregeln i alla tvister rörande vårdnad om barn, barns boende och umgänge är att ombudets arbete ska finansernas genom rättsskydd. Rättsskyddet ingår i regel i din hemförsäkring. Om du inte har en hemförsäkring med rättsskydd kan du i vissa fall erhålla rättshjälp. Det är då Rättshjälpsmyndigheten eller domstol som beviljar dig detta ekonomiska bistånd. Vi hjälper gärna till för att ta reda på om ditt ärende omfattas av rättsskydd eller rättshjälp.

Samtliga våra advokater och jurister i både Stockholm och Uppsala åtar sig sådana uppdrag där du beviljats rättsskydd från ditt försäkringsbolag. Vårt arvode i denna typ av mål är i regel från 2500 kr/timme till 3700 kr/timme inklusive moms kommer du att behöva betala en mellanskillnad mellan de ombudskostnader som försäkringsbolaget ersätter (1699 kr/timme) och vårt arvode. Beroende på försäkringsvillkor kan du också ha en självrisk om ca 20 procent på de ombudskostnader som försäkringsbolaget ersätter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information om kostnaderna för eller finansieringen av ditt ärende.


Socialt ansvar och pro bono

Vårt sociala ansvar tar vi genom den pro bono-verksamhet vi bedriver. Varje advokat eller jurist på Epsilon advokatbyrå är skyldig att åta sig ett uppdrag om vårdnad, boende eller umgänge i månaden pro bono. Familjerättsliga ärenden där en förälder inte har rättsskyddsförsäkring men uppfyller kraven för rättshjälp omfattas av vår pro bono-verksamhet. På grund av reglerna kring rättshjälp så måste man dock i regel betala för en timmes rådgivning och en viss självrisk, s.k. rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften kan vara så låg som 500 kronor. Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor kring vår pro bono-verksamhet eller om du omfattas av rättshjälpen.


Om Epsilon Advokatbyrå AB

Epsilon Advokatbyrå har en mycket bred humanjuridisk kompetens. Våra advokater processar inom allt som rör enskilda, i alla instanser. Vi har kontor i Stockholm och Uppsala men åtar oss uppdrag i hela landet.


Alla advokater på Epsilon Advokatbyrå och allt arbete som utförs inom ramen för byråns arbete utförs i enlighet med de särskilda advokatetiska regler som ska skydda klientens intressen. Alla våra advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet och det ställs höga krav på den som vill kalla sig advokat.

Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt är kärnvärden i advokaternas etiska regler. Den som anlitar en advokat från Epsilon advokatbyrå ska kort sagt kunna känna sig säker på att advokaten hela tiden ser till klientens intressen och inte tar några andra hänsyn i arbetet. Advokaters tystnadsplikt är reglerad i lag.

Eftersom kraven för att få bli advokat är höga, och advokaterna dessutom står under fortlöpande tillsyn i arbetet, är advokattiteln i sig en kvalitetsstämpel.

Advokat och jurist – vad är det för skillnad?

Jurist är inte någon skyddad titel. Vem som helst kan kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några som helst krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige. Alla får däremot inte kalla sig för advokat.

Advokattiteln är skyddad i lag. Endast den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Förutom en lång utbildning, avslutad med en jur. kand.-/juristexamen, krävs minst tre års erfarenhet av kvalificerat, juridiskt arbete. Advokater måste också vidareutbilda sig fortlöpande.


Stacks Image 1434
Stacks Image 1423

Website by fallckolm.com